Category Makaleler

Tez yazdırmak birçok öğrencinin hayatında karşılaşabileceği bir zorunluluktur. Ancak, iyi bir tez hazırlamak için belli başlı kurallara ve önemli konulara dikkat etmek gerekmektedir. Bu nedenle, tez yazarken dikkat edilmesi gereken önemli konuları ve ipuçlarını derledik.

 • Tezin Hazırlanması
 • Kaynakların Doğru Kullanımı
 • Akademik Türkçe Kullanımı
 • Tezin Yazımı ve Düzenlenmesi
 • Tezin Sunumu

Tez yazarken öncelikle hazırlık aşaması oldukça önemlidir. Tezin amacının belirlenmesi, konunun seçimi, kaynakların tespit edilmesi, araştırma yöntemlerinin belirlenmesi gibi adımları atlamadan tamamlamak gerekmektedir. Kaynakların doğru bir şekilde kullanımı da tezin kalitesini artıracaktır. Bu nedenle, doğru bir şekilde kaynakça hazırlama kurallarına dikkat edilmelidir.

Akademik Türkçe kullanımı, tezin yazımında önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Standart akademik Türkçe kullanımına uygun bir dil kullanılmazsa tez yeterince ciddiye alınmayabilir. Bu nedenle, doğru ve etkili bir tez yazmak için akademik Türkçe kullanımı oldukça önemlidir.

Tezin yazımı ve düzenlenmesi aşamasında ise, ana bölümlerin doğru bir şekilde yerleştirilmesi, bölüm ve alt bölüm başlıklarının belirlenmesi, görsel ve tablolardan yararlanılması gibi unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Tezin sunumu da tez yazımının önemli bir parçasıdır. Başarılı bir sunum için hazırlık yapmak, sunum teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak ve sunumda kullanılacak materyallere dikkat etmek gerekmektedir.

Tüm bu faktörlere dikkat edildiğinde, başarılı bir tez hazırlamak mümkün olacaktır.

Tezin Hazırlanması

Tez yazma sürecinin ilk adımı tezin hazırlanmasıdır. Bu aşamada öncelikle tezin amacı belirlenir ve araştırma konusu seçilir. Daha sonra, kaynak araştırması yaparak tez yazımında kullanılacak olan kaynaklar belirlenir. Kaynakların seçiminde güvenilirlik önemlidir ve doğru bir şekilde kaynakça hazırlanması gerekmektedir.

Tezin taslağı hazırlanırken, tez içeriği belirlenir. Bu aşamada tezin bölümleri ve alt bölümleri belirlenir ve her bölüm için başlıklar oluşturulur. Ana bölümlerin mantıklı bir sırayla yerleştirilmesi ve içeriğinin tutarlı olması önemlidir.

Tezin yazımı sırasında dilin akademik Türkçe standartlarına uygun şekilde kullanımı önemlidir. Dilin açık ve anlaşılır olması, anlatımın net ve kesin olması gerekmektedir. Ayrıca, dil kullanımında kısaltmalardan kaçınılmalıdır.

Tez yazımı tamamlandıktan sonra, görsellerin ve tabloların eklenmesi gerekir. Görsel ve tabloların içeriğe uygun, açık ve anlaşılır bir şekilde kullanılması önemlidir. Ayrıca, kaynakça ve dipnotların eklenmesi de son aşamalardan biridir.

Tezin son hali hazırlandıktan sonra, tez sunumuna hazırlık yapılması gerekmektedir. Sunumda kullanılacak materyallerin belirlenmesi, sunumun kalitesini artırır. Etkili bir sunum için ise hazırlıkların önceden yapılması, sunumda kullanılacak materyallerin sade ve anlaşılır bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Kısacası, tez yazma sürecinin en önemli adımlarından biri tezin hazırlanmasıdır. Bu aşamada kaynak seçimi, dilin akademik standartlara uygun kullanımı, görsel ve tabloların doğru bir şekilde kullanımı gibi unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tez Konusu Seçimi

Tez konusu seçimi, tezin başarılı bir şekilde tamamlanması için en önemli adımlardan biridir. Konunun doğru seçilmesi, araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini ve sonuçların alınmasını sağlar. Konunun belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken ilk nokta, kişisel ilgi alanlarıdır. Kendi ilgi alanlarınıza uygun bir konu seçmek, araştırma sürecinde daha fazla motivasyon ve ilgi sağlar.

Bunun yanı sıra, seçilen konun gerçekçi olması da önemlidir. Araştırma konusunun mümkün olan en dar çerçeve içinde belirlenmesi, araştırmanın somut sonuçlar vermesi açısından önemlidir. Konunun genişliği nedeniyle araştırmanın birçok yöne sapması, sonuçların belirsiz olmasına yol açabilir. Konunun belirlenmesinde ayrıca literatür taraması yapmak da önemlidir. Benzer konuların hangi açılardan incelendiği araştırılmalı ve hangi açılardan boşluklar olduğu tespit edilmelidir.

Tez konusunun mümkün olan en erken aşamada belirlenmesi, araştırma sürecini daha iyi yönetmek için faydalar sağlar. Konunun belirlenmesinde, konu ile ilgili danışmanın fikirleri ve yönlendirmeleri de değerli ipuçları sağlayacaktır. Konunun özgün olması da tez yazımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur. Benzer konuların tekrarlanması, akademik bir çalışmada problemli olarak değerlendirilir.

Konunun daralması ve belirlenmesi aşamasında, ana fikirlerin belirlenmesi de önemlidir. Ana fikirlerin belirlenmesi, araştırmanın temel çerçevesini oluşturur. Bu aşamada konunun alt başlıkları da belirlenmelidir. Alt başlıklar daha gevşek bir çerçevede belirlenirken ana başlıklar daha belirleyici olmalıdır. Tez çalışmasının sonucunda neler elde edilmek istendiği de, konu belirleme aşamasında düşünülmelidir.

Tez konusu seçimi, tez yazım sürecinin başarılı bir şekilde başlamasını ve sonuçlanmasını sağlamak açısından oldukça önemlidir. Konu belirlerken kişisel ilgi alanları, gerçekçilik, özgünlük, literatür taraması, danışman fikirleri ve ana fikirlerin belirlenmesi gibi konulara dikkat edilmelidir.

Kaynakların Doğru Kullanımı

Tez yazımında kaynakların doğru bir şekilde kullanımı oldukça önemlidir. Kaynaklardan yapılacak olan alıntıların ve referansların uygun bir şekilde kullanılması, tezin kalitesini artıracaktır. Kaynakların doğru bir şekilde kullanımı için, alıntı yapılan bölümler doğru bir şekilde belirtilmelidir. Bunun için belirli kurallar ve örnek uygulamalar mevcuttur.

Kaynakça hazırlama kurallarına uygun bir şekilde, tüm kullanılan kitapların, makalelerin, raporların ve internet kaynaklarının listesi tez sonunda belirtilmelidir. Kaynaklar sıralama düzenine uygun bir şekilde listelenmeli ve kaynakların kendilerine uygun numaralandırmaları yapılmalıdır.

Kullanılan kaynaklardan yapılan doğrudan alıntılarda, alıntının doğru bir şekilde yapılması önemlidir. Doğru alıntı yapmak için, kullanılan kaynağın sayfa numarası belirtilmelidir. Ayrıca, alıntının mı yoksa yazarın kendi ifadesinin mi olduğu açık bir şekilde belirtilmelidir.

İnternet kaynaklarının kullanımında, kaynakların güvenirliği ve doğruluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. İnternet kaynaklarına yapılan referanslarda, kaynakların tam adresleri verilmelidir. Ayrıca, internet kaynaklarının çıktıları alınarak da kaynak belirtilebilir.

Kaynakların doğru bir şekilde kullanımı, tezin akademik düzeyine ve kalitesine doğrudan etki eder. Kaynak kullanımı sırasında, akademik kaynaklara öncelik verilmesi daha doğru bir seçim olacaktır. Tezinizi yazarken, kaynak kullanımı konusunda dikkatli ve titiz olmayı unutmayın.

Tez Yazımı

Tez yazımı, içeriğin sunumunu desteklemek için belirli bir format ve standartlar dahilinde gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, tez yazımında dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar ve yazım kuralları vardır.

 • Birinci tekil şahıs yerine üçüncü tekil şahıs kullanılmalıdır.
 • Daha önce belirtilen kısaltmaların tekrar belirtilmesine gerek yoktur.
 • Akademik dil kullanılmalıdır.
 • Özgünlük korunmalıdır ve alıntıların doğru bir şekilde kaynak gösterilerek yapılmış olması gerekir.
 • Cümle yapıları anlaşılır ve kısa olmalıdır.
 • Paragraf geçişleri akıcı ve tutarlı olmalıdır.
 • Doğru ve güvenilir kaynaklar kullanılmalıdır.

Bunların yanı sıra, tez yazımında sayfa sayısı, satır aralığı, font boyutu ve stil gibi bazı teknik detaylara da dikkat edilmelidir. Ardından, önemli bir unsur da başlık ve alt başlıkların doğru bir şekilde yerleştirilmesidir.

Bu bölümler, araştırma sorusu, metodoloji, veri analizi gibi önemli konuları içermelidir. Bu sayede okuyucular, tezin konusuna ve amaçlarına ilişkin ayrıntılı bir anlayışa sahip olabilirler.

Diğer bir önemli husus ise, tezin sonunda yer alan kaynakça bölümüdür. Bu bölümde, tezde kullanılan tüm kaynaklar doğru bir şekilde listelenmeli ve hangi kaynağın hangi bölümde kullanıldığı açıklanmalıdır.

Genel olarak, tez yazımında dikkat edilmesi gereken unsurlar, akademik standartlara uygun olması, anlaşılabilir, özgün ve doğru bilgiler içermesi ile ilgilidir.

Ana Bölümlerin Yerleştirilmesi

Tez yazımı sürecinde en önemli adımlardan biri, başlıca ana bölümlerin doğru bir şekilde yerleştirilmesidir. Bu bölümler, tezin akışını ve yapısını sağlamakta oldukça önemlidir. Başlıca ana bölümler, genellikle giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Bu bölümlerin içeriği, tezin konusuna ve amacına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Giriş bölümü, tezin konusunu ve çalışmanın amaçlarını açıklayan bir önsözdür. Literatür taraması bölümü, konuyla ilgili yapılan çalışmaların ve daha önceki araştırmaların kapsamlı bir şekilde incelenmesini içermektedir. Yöntem bölümü, kullanılan araştırma yöntemlerini açıklamakta ve verilerin nasıl toplandığını ve analiz edildiğini belirtmektedir. Bulgular bölümü, elde edilen verilerin analizlerini ve yorumlarını içermektedir. Tartışma bölümü ise bulguların tezin amaçlarıyla nasıl bağlantılı olduğunu açıklamakta ve önceki çalışmalara kıyasla sonuçları tartışmaktadır. Sonuç bölümü ise tezin ana sorularının yanıtlarını içermekte ve çalışmanın önemini vurgulamaktadır.

Bu ana bölümler belirlendikten sonra, içerikleri de doğru bir şekilde yerleştirilmelidir. Her bölümün, tezin konusuna uygun bir şekilde içeriği belirlenerek oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, başlıkların ve alt başlıkların uygun bir şekilde belirlenmesi de önemlidir. Böylelikle, tezin yapısı okuyuculara daha anlaşılır bir şekilde aktarılabilir.

Bununla birlikte, tablolar ve grafikler gibi görseller de bölümler arasında yerleştirilmelidir. Bu, görsellerin içeriğe tamamen uygun bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacaktır. Tablo ve grafiklerdeki veriler de, bölümlere uygun bir şekilde belirtilmelidir.

İyi bir tez yazmak, başlıca ana bölümlerin doğru bir şekilde yerleştirilmesiyle başlar. Bu bölümlerin düzenlenmesi ve içeriklerinin uygun bir şekilde belirlenmesiyle, çalışmanın amacına ve konusuna en uygun şekilde sunulması sağlanabilir.

Akademik Türkçe Kullanımı

Tez yazımında kullanılan dilin doğru ve akademik Türkçe standardına uygunluğu oldukça önemlidir. Bu nedenle tez yazarken, dil kullanımına dikkat etmeniz gerekmektedir. Dil hataları, tezinizin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve tez yazımında önemli bir ihmal olarak görülebilir.

Tezinizi yazarken, Türk Dil Kurumu’ndan edinebileceğiniz Türkçe sözlük ve yazım kılavuzunu kullanarak yanlış kullanımları tespit edebilirsiniz. Bununla birlikte, kelimelerin doğru kullanımına özen gösterin. Cümleleriniz kesin ve açık olmalı, anlaşılır bir dil kullanılmalı ve yazım kurallarına uygunluğu sağlanmalıdır.

Bunun yanı sıra tez yazımında, özellikle tıp, hukuk, mühendislik ve diğer teknik alanlardaki tezlerde yaygın olarak kullanılan terimler ve kısaltmalar kullanılır. Bu terimleri ve kısaltmaları doğru bir şekilde kullanmanız gerekmektedir.

Akademik Türkçe, farklı bir dil kullanma biçimidir ve öğrencilerin geçmişte yazdıkları kadar hatalı Türkçe cümle yapısından çıkmalarına yardımcı olur. Bolca araştırma sonuçlarınız da bu dille yazılmış olmalıdır. Örneğin, kısa cümleler kullanarak anlatılması gereken şeyi kısa ve net anlatımlarla açıklamanız gerekmektedir. Ayrıca, Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı sözcüklerin ve yazım kurallarının detaylı bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

Tezinizde kullanacağınız tabir ve cümlelerin, Türk akademik literatürüne uygun olduğundan emin olun. Bu sayede, teziniz güvenilir bir kaynak olarak kabul edilebilir.

Akademik Türkçe kullanımı için özellikle cümlelerin özne-yüklem nizamlarına dikkat edilmelidir. Ayrıca tezde kullanılacak literatür ve diğer kaynaklar için kısaltmaların uygun şekilde kullanılması gerekmektedir.

Tezin Düzenlenmesi

Tezin düzenlenmesi, tezin okunabilirliğini ve akıcılığını sağlamak açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, tezin düzenlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır.

Öncelikle, tez başlığı, tez içeriğinin özünü yansıtmalıdır. Tez başlığı, kısa, net ve anlaşılır olmalıdır. Tezin başlığı, tezin amacını, konusunu ve kapsamını yansıtmalıdır.

Tezin ana bölümleri, doğru bir şekilde yerleştirilmelidir. Ana bölümler arasında mantıklı ve tutarlı bir bağlantı kurulmalıdır. Ayrıca, bölüm başlıkları kısa, öz ve açıklayıcı olmalıdır. Bu sayede okuyucu, tezin içeriğinden hızlı bir şekilde haberdar olabilir.

Tezin tablo ve grafikleri, ilgili bölümlerde kullanılmalıdır. Tablo ve grafiklerin başlık ve alt yazıları açıklayıcı olmalıdır. Bunun yanı sıra, tablo ve grafiklerin görsel kalitesine de dikkat edilmelidir.

Tezin içinde kullanılan kısaltmalar, liste halinde sunulmalıdır. Kısaltmaların açıklamaları da aynı listede yer almalıdır. Bu sayede, okuyucu tez içinde geçen kısaltmaları daha kolay bir şekilde anlayabilir.

Tez içeriğindeki kaynaklar, kaynakça bölümünde listelenmelidir. Kaynakların doğru şekilde gösterilmesi, tezin güvenilirliği açısından da oldukça önemlidir. Kaynakların listelenmesi, belirli bir düzen içerisinde yapılmalıdır. Örneğin, alfabetik sıraya göre ya da numaralandırarak.

Bunların yanı sıra, tezin düzenlenmesi için örnek tez düzenleri de incelenebilir. Bu sayede, tezin doğru bir şekilde düzenlenmesi için örnek alınacak bir çalışma olabilir.

Bölüm ve Alt Bölüm Başlıklarının Belirlenmesi

Bir tezin önemi, bölümlerinin ve alt bölümlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ile birlikte artar. Bir başlık bölümün içeriğini özetlerken, alt başlık da belirli bir konuyu daha detaylı anlatır. Bu nedenle, başlıkların ve alt başlıkların doğru bir şekilde belirlenmesi oldukça önemlidir.

Bölümler, başlı başına bir konuyu kapsayan ana bölüm adlarıdır. Tezinizde yer alacak bölümleri belirlerken, konunuzun akışını ve mantığını takip etmelisiniz. Örneğin, “Giriş”, “Literatür Taraması”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuçlar” çoğu tezde yaygın olarak kullanılan bölümlerdir.

Alt bölümler, başlık altında bir konuyu daha ayrıntılı anlatan bölümlerdir. Bu bölümler, ana bölümlere göre daha spesifik olmalıdır. Örneğin, “Giriş” bölümü altında, “Çalışmanın Amacı” veya “Araştırmanın Önemi” alt bölümleri yer alabilir. “Literatür Taraması” bölümü altında da, “Önceki Çalışmalar”, “Teorik Temeller” ve “Mevcut Durum” alt bölümleri yer alabilir.

Bölümleri ve alt bölümleri belirlerken, konuya uygun başlıklar ve alt başlıklar kullanmaya özen gösterilmelidir. Başlıklar ve alt başlıklar özgün ve açıklayıcı olmalıdır. Ayrıca, başlıklar ve alt başlıklar sadece büyük harfler veya küçük harflerle değil, ilk harfi büyük olan ve kelimelerin tamamının ilk harfi büyük olmayan bir formatta da yazılabilir.

Bölümler Alt Bölümler
Giriş – Çalışmanın Amacı
– Araştırmanın Önemi
Literatür Taraması – Önceki Çalışmalar
– Teorik Temeller
– Mevcut Durum
Yöntem – Veri Toplama Yöntemleri
– Popülasyon ve Örneklem
– Analiz Yöntemi
Bulgular – İstatistiksel Veriler
– Bulgu Analizi
Sonuçlar – Tartışma
– Öneriler
– Sonuç Değerlendirme

Eğer teziniz uzun bir tez ise, daha fazla bölüm ve alt bölüm ekleyebilirsiniz. Bölüm ve alt bölümleri belirlerken, başlıkların hiyerarşisine uygun bir şekilde numaralandırabilirsiniz. Örneğin, “Literatür Taraması” bölümünde “2.1. Önceki Çalışmalar” alt bölümünü kullanabilirsiniz.

Tüm bölümler ve alt bölümler belirlendikten sonra, içeriklerini detaylandırmak gerekmektedir. Her bir bölüm ve alt bölüm, ayrı bir konuyu ele almalı ve açıklayıcı bir dil kullanarak detaylandırılmalıdır. Bu şekilde belirlenen bölüm ve alt bölümler, tezinizin okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttıracaktır.

Görsel ve Tablo Kullanımı

Tez yazımında görsel ve tablo kullanımı oldukça önemlidir. Doğru bir şekilde kullanılan görseller ve tablolar, tezinizi daha anlaşılır ve etkileyici hale getirebilir. Öncelikle, görseller ve tablolar tez içinde yer aldıkları bölümlere uygun bir şekilde yerleştirilmelidir.

Görsel ve tabloların başlık, numara ve açıklama gibi bilgileri doğru bir şekilde verilmelidir. Görsellerde etiketlemeler, resmin sağ üst köşesinde olmalıdır. Ayrıca, görseller ve tabloların doğru şekilde numaralandırılması gerekmektedir.

Özellikle tabloların doğru bir şekilde hazırlanması, sonuçların anlaşılabilir olması açısından önemlidir. Tabloların başlık, numara ve açıklama gibi bilgileri doğru bir şekilde verildiğinde, tez içinde anlaşılır bir şekilde yer alırlar. Ayrıca, tablolarda kullanılan renklerin, kontrast ve okunabilirlik açısından dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, görsellerin de tezin amacına uygun bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Örneğin, yüksek çözünürlüklü resimler, sayfa düzeni açısından önemlidir. İlgili konuya uygun olarak, grafikler, çizimler, fotoğraflar, diyagramlar ve akış şemaları kullanılabilir. Bu görseller, okuyucunun tezin ana fikrini daha iyi anlamasını sağlayabilir.

Bunun yanı sıra, görseller ve tablolar tezin bütünlüğünü sağlamak adına kullanılmalıdır, fazla kullanımdan kaçınılmalıdır. Anlaşılır bir dil, doğru bir akademik dil kullanımı ve görsel ve tabloların doğru kullanımı, başarılı bir tezin oluşumuna katkı sağlar.

Tezin Sunumu

Tezin sunumu, çalışmanızın etkisini artırmak ve sonuçlarınızı katılımcılara sunmak için son derece önemlidir. Başarılı bir sunum için öncelikle sunum hazırlığına uygun bir şekilde yardımcı materyallerinizi (slaytlar, grafikler, tablolar vb.) hazırlamanız gerekir. Sunumunuzda, tezinizin ana hatlarını, bulgularınızı ve sonuçlarını net bir şekilde belirtmelisiniz.

Sunumunuzda, hitap ettiğiniz kitle için anlaşılır bir dil kullanmanız önemlidir. Ayrıca sunumunuzun akışı ve süresine de dikkat etmelisiniz. Sunumunuzda ayrıntılara fazla yer vermeden, özet bir şekilde teziniz hakkında bilgi vermelisiniz.

Sunum sırasında ilgi çekici bir açılış yapmak, dinleyicilerinizin dikkatini çekmek için son derece önemlidir. Ayrıca sunumunuzda, tezinizi destekleyen görseller, grafikler ve tablolar kullanarak, anlatmak istediğiniz konuları daha net bir şekilde iletebilirsiniz.

Sunum sırasında, dinleyicilerinizin konuya dair sorularını cevaplamak ve tezinizi net bir şekilde savunmak önemlidir. Bu nedenle, sunumdan önce tezinizi tekrar gözden geçirerek, olası sorulara hazırlıklı olmalısınız.

Unutmayın ki, sunumunuzda ciddi ve yenilikçi olmak, dinleyicilerinizi etkilemeniz için yeterli değildir. Ayrıca samimi, açık, tutarlı ve ilginç bir sunum yaparak, dinleyicilerinizde kalıcı bir izlenim bırakabilirsiniz.

Sunum Hazırlığı

Tez sunumu, tez çalışmasının en önemli aşamalarından biridir. Sunumda kullanılan materyaller ve sunum hazırlığı büyük bir öneme sahiptir. Sunum öncesinde tezin özeti, amaç ve hedefleri, bulguları gibi temel noktaların öne çıkarılması gerekir. Sunumu hazırlamadan önce, hedef kitleniz kim ise onların ilgi alanlarına uygun bir sunum planı hazırlamalısınız.

Sunumda kullanılan materyaller, önceden hazırlanmış slaytlar, videolar ve görsellerden oluşur. Sunum slaytlarında, tezin ana başlıkları, araştırma amacı, hipotezler, yöntemler, sonuçlar vb. konuları özetleyen kısa ve net ifadeler yer almalıdır. Yalın bir dille ve görsel desteklerle sunumun anlaşılabilir olması sağlanmalıdır.

Materyallerin sunum sırasında karışıklık çıkarmaması için slaytların sade ve düzenli olması da gereklidir. Sunum öncesinde, slaytların düzeniyle ilgili bir prova yapmanız tavsiye edilir. Ayrıca, sunuma geçmeden önce bilgisayar sisteminizi test etmeniz ve projeksiyon cihazının sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz.

Sunumda kullanılacak materyallerin hazırlanmasında, görsellerin ve tabloların doğru bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Sunumda vermek istediğiniz mesajı en iyi biçimde iletmek için görsel materyallerin doğru bir şekilde kullanılması gereklidir. Tablolarda kullanılan verilerin açık ve net bir şekilde görülebilmesi için renk tonlarının uyumuna da dikkat etmelisiniz.

Herhangi bir teknik zorluk yaşamamak için, sunum materyallerinin alternatif bir formatta da hazırlanması önerilir. Üstlenilecek sunumun önemine bağlı olarak, sunum materyalleri uzmanlar tarafından hazırlanabilir ya da profesyonel bir editör veya grafik tasarımcı tarafından oluşturulabilir.

Sunum Teknikleri

Tezin sunumu, tezin tamamlanmasından sonra en önemli aşamalardan biridir. Başarılı bir sunum için bazı teknikler kullanılabilir. İşte tezin sunumunda kullanılabilecek farklı teknikler ve etkili bir sunum için ipuçları.

 • İyi Bir Hazırlık
 • Özgüvenli Olun
 • Doğru Slayt Seçimi
 • Net Konuşma
 • Görsellerin Doğru Kullanımı
 • Uygun Sunum Süresi
 • Grup Olarak Sunum Yapmak

Bir sunum hazırlamadan önce, sunumda yer alacak tüm materyallerin toplanması ve organize edilmesi gerekir. Sunumun yapılacağı yere erken gelinerek, teknik sorunlar olup olmadığını kontrol edin ve gerekli ayarlamaları yapın. Bu şekilde sunumunuzu en iyi şekilde sergileyebilirsiniz.

Ayrıca, sunum sürecinde özgüvenli olmak da önemlidir. Konuşmanızı sakin ve yavaş yapın ve hata yapmanız durumunda aldırış etmeyin. Çünkü hata yapmak insanı daha doğal gösterir ve sunumunuzun yapay görünmesini engeller.

Sunumda kullanacağınız slaytların rengini ve tasarımını da önemlidir. Gözü yormayacak renkler seçmeli, yazıların boyutunu okunaklı hale getirmeli ve doğru bilgileri içermelidir.

Net konuşmak, etkili bir sunum için ayrıca önemlidir. Konuşurken, önemli kısımları vurgulamalı ve açıklayıcı olmalısınız.

Sunumunuza görsel yardımcılar eklemek, sunumunuzu daha ilgi çekici hale getirir. Ancak, görsellerin dikkat çekici olması için uygun boyutta ve doğru yerlerde kullanılması gerekir.

Son olarak, sunum süresi de önemlidir. Sunumunuzu yapmadan önce ne kadar zamanınızın olduğunu öğrenin ve buna göre hazırlanın. Ayrıca, sunumunuzu grup olarak yapmak, sunumu daha interaktif ve ilgi çekici hale getirir.

Bu teknikler, tezinizin sunumunu etkili hale getirecektir. Sunumda kullanacağınız materyalleri düzenli bir şekilde hazırlamak, konuşmanızı doğru ve net yapmak, görsel yardımcıları doğru kullanmak, uygun bir sunum süresi seçmek ve isterseniz grup olarak sunum yapmak, sunumunuzu daha başarılı hale getirecektir.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.