Category Makaleler

Tez yazımı, yüksek öğrenim düzeyinde yapılan çalışmaların en önemlilerinden biridir. Ancak, başarılı bir tez yazmak için öncelikle doğru yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Tez yazımının ilk adımı ise literatür taramasıdır. Literatür taraması yapılması, tez konusu hakkında var olan bilgi ve kaynak sınırlarının belirlenmesine, benzer konulardaki çalışmaların incelenmesine ve kaynakların güvenirliklerinin kontrol edilmesine yardımcı olacaktır.

Tez yazımına başlamadan önce yapılacak literatür taramasının önemi oldukça büyüktür. Literatür taraması sayesinde tez konusunda var olan bilgi ve kaynakları sınırlandırmak mümkündür. Tez konusunda var olan eksikliklerin belirlenmesi ve çözümlenmesi için benzer konulardaki çalışmaların incelenmesi yapılabilir. Bunun yanı sıra kaynakların güvenirliğinin kontrol edilmesi, tez yazımında doğru kaynakların kullanılmasını sağlar.

Literatür taraması yaparken takip edilmesi gereken adımlar bulunmaktadır. Öncelikle tez konusu ile ilgili var olan kaynaklar taranarak toplanmalıdır. Daha sonra bu kaynaklar arasında bir sınıflandırma yapılmalıdır. Bu sınıflandırma, hangi kaynakların detaylı inceleneceği konusunda fikir sahibi olunmasını sağlayacaktır.

Literatür taramasında kullanılabilecek farklı kaynak türleri vardır. Elektronik kaynaklar, literatür taraması yaparken oldukça büyük bir avantaj sağlamaktadır. Çünkü internet üzerinden erişim sağlanabilen kaynaklar, birçok farklı konuda bilgi içerebilir. Basılı kaynaklar ise hala tez yazımında kullanılmaya devam etmektedir. Ancak, basılı kaynaklarla literatür taraması yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Özetle, literatür taraması yapmak, başarılı bir tez yazımı için oldukça önemlidir. Doğru kaynakların kullanılması ve farklı kaynak türleri arasında dengeli bir şekilde seçim yapılması, tezin kalitesini artıracaktır. Ayrıca, literatür taraması yaparken takip edilmesi gereken belirli adımlar bulunmaktadır. Bu adımlara uyulması gerekmektedir.

Literatür Taraması Nedir?

Literatür taraması, bir tez konusu ile ilgili var olan kaynakların taranması ve toplanmasıdır. Bu kaynaklar yazılı, elektronik veya görsel olabilir. Literatür taraması, tez yazımının ilk adımıdır ve tez konusu hakkında bilgi, kaynak ve verilerin toplandığı bir süreçtir. Literatür taraması yapılırken, tezin konusu, kapsamı ve amaçları belirlenir. Tez konusu ile ilgili var olan kaynaklar toplanarak çeşitli veri tabanlarından araştırma yapılır. Elde edilen veriler, tezin amacı doğrultusunda filtrelenerek kullanılabilir kaynaklar seçilir. Literatür taraması, tez yazımında önemli bir yer tutar. Literatür taraması yapılması, tez konusunda var olan bilgi ve kaynakların sınırlarının belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, benzer konulardaki çalışmaların incelenmesi sayesinde tez konusunda var olan eksiklikler belirlenerek, çözümler üretilir. Literatür taraması yaparken, doğru ve güncel kaynakları bulmak oldukça önemlidir. Bu nedenle, tez konusuna uygun olarak farklı kaynak türleri kullanılmalıdır. Elektronik kaynaklar arasında online veri tabanları, akademik dergiler, yayınevleri ve kütüphaneler yer alır. Basılı kaynaklar ise kitaplar, dergiler, gazeteler ve kütüphanelerde bulunan materyallerdir.

Literatür Taraması Niçin Yapılmalıdır?

Literatür taraması, tez yazımının en önemli adımlarından biridir. Çünkü bu adım, tez konusu ile ilgili var olan kaynakların taranması ve toplanması anlamına gelir. Bu da tezin kalitesini etkileyen bir faktördür.

Literatür taraması yapmak, tez konusunda var olan bilgi ve kaynakları sınırlandırmayı sağlar. Bu sayede, tez yazım sürecinde hangi kaynakların kullanılacağı ve hangi bilgilerin yer alacağı belirlenir. Ayrıca benzer konulardaki çalışmaların incelenmesi, tez konusu ile ilgili var olan eksikliklerin belirlenip çözümlenmesini sağlar.

Literatür taraması yaparken kaynakların güvenirliği de önemlidir. Çünkü güvenilir olmayan kaynaklar, tezin kalitesini düşürebilir. Bu nedenle, kaynakların güvenirliğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı, literatür taraması tez yazımında önemli bir yer tutar. Bu adımın doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması, tezin kalitesini arttırır ve güçlü bir akademik çalışma ortaya çıkarır.

Tez Konusunda Var Olan Bilgi ve Kaynakların Sınırlarının Belirlenmesi

Tez yazımının ilk adımı olan literatür taraması yapmak, tez konusu hakkında var olan bilgileri ve kaynakları belirleyerek sınırlandırmayı sağlar. Bu da tezin konusunun daraltılmasına ve odaklanılmasına yardımcı olur. Literatür taraması yapılırken, öncelikle tez konusuna uygun olan anahtar kelimeler belirlenmeli ve bu kelimeler ile arama yapılmalıdır.

Tez konusuyla ilgili var olan bilgi ve kaynakların sınırlandırılması, tez yazımında zaman tasarrufu sağlar. Tezin konusunun belirlenmesi ve araştırma sorularının ortaya konulması için gereklidir. Literatür taraması sırasında, benzer konulardaki çalışmaların da incelenmesi önemlidir. Bu sayede tezin konusu hakkında var olan eksiklikler belirlenebilir ve uygun çözümler bulunabilir.

Literatür taraması yaparken, güvenilir kaynaklar kullanmak da oldukça önemlidir. Bu nedenle, özellikle internet üzerinden yapılan kaynak araştırmalarında, kaynağın güvenirliği kontrol edilmelidir. Tez yazımında kaynakların doğru ve güvenilir olması, tezin bilimsel olmasını ve kabul edilirliğini artırır.

Ayrıca literatür taraması yapmak, tez yazımının ilk basamağı olduğu için atlanmaması gereken temel bir adımdır. Tez yazımında yapılan hataların düzeltilmesi sırasında, önceden yapılmış bir literatür taraması, yanlış yöne gitmeden doğru konuya odaklanmamızı sağlar. Bu nedenle, tez yazımına başlamadan önce literatür taraması yapmak, tez yazımının başarısı için oldukça önemlidir.

Tez konusuna uygun anahtar kelimeler belirlenerek yapılan literatür taraması, benzer çalışmaların da incelenmesi, kaynakların güvenilirliğinin kontrol edilmesi ile tez konusu hakkında var olan bilgi ve kaynaklar sınırlandırılabilir. Bu adımlar, tezin konusuna odaklanılmasını ve uygun araştırmaların yapılmasını sağlar. Dolayısıyla, literatür taraması yapmak, başarılı bir tez yazımının temel adımlarından biridir.

Benzer Konulardaki Çalışmaların İncelenmesi

Tez yazımında yapılan literatür taraması sadece tez konusu ile ilgili olan bilgi ve kaynakların toplanmasını sağlamaz, aynı zamanda benzer konulardaki çalışmaların incelenmesi sayesinde tez konusu ile ilgili eksikliklerin belirlenmesine ve çözümlenmesine yardımcı olur. Benzer konularda yapılan daha önceki çalışmaların incelenmesi, tez konusu ile ilgili yapılacak çalışmaların doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlar.

Bu inceleme sırasında, tez konusu ile ilgili daha önce yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirilir ve bu sonuçlar ışığında tez konusu ile ilgili yeni bir bakış açısı veya çalışma yöntemi geliştirilebilir. Benzer konulardaki çalışmaların incelenmesi aynı zamanda tezin önemini de gösterebilir.

Örneğin, bir tez konusu ile ilgili daha önce yapılan araştırmaların sonuçları kısıtlı veya eksikse, bu konunun önemi ve tezin katkısı daha da belirgin hale gelebilir. Bu nedenle, benzer konulardaki çalışmaların incelenmesi tezin yazılması için oldukça önemlidir.

Benzer konulardaki çalışmaların incelenmesi ayrıca, tezin sahip olduğu yenilik ve özgünlük açısından da önemlidir. Çünkü daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarına bakarak, tezin orijinal ve farklı bir bakış açısı sunması gerektiği belirlenebilir.

Bununla birlikte, benzer konulardaki çalışmaların incelenmesi sürecinde, yalnızca var olan çalışmaların değerlendirilmesi değil, aynı zamanda bu çalışmaların olası eksiklikleri de dikkate alınmalıdır. Bu eksiklikler tezin yönünü belirlemede faydalı olabilir.

Kaynakların Güvenirliğinin Kontrol Edilmesi

Tez yazımında yapılacak literatür taraması sırasında kaynakların güvenirliği kontrol edilmelidir. Bu adım, yapılan araştırmanın doğruluğunu ve güvenirliğini artırmaktadır.

Özellikle internet üzerinden yapılan literatür taramalarında kaynakların güvenilir olmama ihtimali yüksektir. Bu nedenle, kullanılan kaynakların güvenilirliği araştırılmalıdır.

Bir kaynağın güvenilir olup olmadığını anlamak için, kaynağın yayınlandığı tarihin yanı sıra, yayınlayanın kimliği, uzmanlık alanı, site ya da yayın kuruluşunun güvenirliği gibi faktörler incelenmelidir.

Ayrıca, hemen her konuda kaynak bulabileceğimiz internet ortamında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunmaktadır. Örneğin, içeriklerin tarihini ve kaynağını doğrulamak için, diğer kaynaklarda da yer alıp almadığını kontrol etmek yararlı olacaktır.

Her ne kadar internet üzerinden birçok kaynak ulaşılabilir olsa da, Kitap, dergi, akademik makale gibi basılı kaynaklara da ulaşıldığı takdirde farklı bilgilere de ulaşılabilecektir.

Sonuç olarak, tez yazımında kullanılan kaynakların güvenirliği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, kaynakların güvenilirliği konusunda dikkatli davranılması gerekmektedir.

Tez Yazımında Literatür Taraması Nasıl Yapılmalıdır?

Tez yazımında literatür taraması yapmanın önemi yukarıda açıklandığı gibi oldukça büyüktür. Ancak konuyla ilgili olarak takip edilecek adımlar da bulunmaktadır. Öncelikle, tez yazılırken neler araştırılacağına, hangi konuda çalışmalar yapılacağına karar vermek gerekmektedir. Sonrasında, ilgili anahtar kelimeler kullanılarak çeşitli veritabanları (örneğin, Pubmed, Google Scholar, Medline) taranmalıdır.

Bunun yanı sıra bibliyografya listelerinden, konuyla ilgili kitap ve dergilerden yararlanılabilir. Kaynak seçiminde güncel olmalarına dikkat edilmelidir. Bulunan kaynaklar arasında öncelikle özeti okunmalı, daha sonra tam metinler detaylı bir şekilde incelenmelidir.

Literatür taraması yapılırken kaynağın güvenilirliği de oldukça önemlidir. Bu sebeple, akademik ve bilimsel makaleler tercih edilmeli, kaynakların ve yazarların itibarına dikkat edilmelidir. Ayrıca, bulunan kaynaklar üzerinde yapılmış olan diğer çalışmalar da incelenmelidir.

Literatür taramasında kullanılabilecek bir diğer yöntem ise snowballing yöntemidir. Bu yöntemde, önceden bulduğunuz birkaç kaynaktan devam ederek yeni kaynaklar bulmaya çalışılır.

Yapılan çalışmaya bağlı olarak literatür taraması yaparken kullanılacak yöntem ve adımlar değişebilir. Bu sebeple, konuyla ilgili literatür taraması yaparken öncelikle araştırmanın amacına, araştırma sorularına ve hipotezlere uygun bir şekilde ilerlemekte fayda vardır.

Son olarak, literatür taraması yapılırken elde edilen bilgilerin kaydedilmesi ve kaynakların düzenli bir şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Bu kaynakların bibliyografya listesi oluşturulurken kullanılacağı unutulmamalıdır.

Hangi Kaynaklar Kullanılmalıdır?

Literatür taraması yaparken kullanılabilecek farklı kaynak türleri mevcuttur. Bu kaynaklar, tez konusu ile ilgili mevcut literatürün taraması için kullanılabilirler.

Bunların başında, akademik makaleler ve dergiler gelir. Bu kaynakların, tezin konusu ile ilgili en güncel araştırmaları içerdiğinden emin olunmalıdır. Doğru kaynaklar bulunduğu takdirde tez yazımı daha kolay ve başarılı hale gelebilir.

Ek olarak, kitaplar da iyi birer kaynak olabilirler. Ancak, kitapların son baskısı seçilmeli ve mümkün olduğunca güncelleştirilmiş halleri tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra, tezin konusuna uygun konferans kayıtları ve diğer kaynaklar da kullanılabilir.

Ayrıca, internet de birçok faydalı kaynağa sahiptir. Akademik veritabanları, bilimsel araştırmaların yapıldığı web siteleri ve tez veri tabanları gibi birçok kaynak mevcuttur. Literatür taraması yaparken bu kaynaklar da incelenmelidir.

Kaynakların seçiminde doğruluk ve güvenirlik önemlidir. Yanlış bilgi, kaynakların yanlış kullanımı veya yanlış yorumlanması tez çalışmalarının sonucunu değiştirebilir. Bu nedenle, kaynakların güvenirliği, yazarın kimliği ve akademik geçmiği kontrol edilmelidir.

Genel olarak, literatür taraması yapılırken, kaynakların doğruluğunu garanti altına almak, tez konusu ile ilgili en güncel araştırmaları içeren kaynakları seçmek ve kaynakların güvenilirliğini kontrol etmek önemlidir.

Elektronik Kaynaklar

Elektronik kaynaklar, günümüzde en sık kullanılan literatür tarama kaynakları arasında yer almaktadır. Bu kaynaklarla literatür taraması yapmanın avantajları arasında, zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması, geniş kapsamlı kaynaklara erişim imkanı sağlaması, kolay erişim ve kullanılabilirlik gibi önemli faktörler yer almaktadır.

Elektronik kaynaklar arasında en çok kullanılanlar arasında, akademik makale veritabanları, elektronik kitaplar, arşivler ve online dergiler yer almaktadır. Bu kaynaklardan faydalanarak, tez konusu ile ilgili en güncel ve doğru bilgilere kolayca erişim sağlanabilmektedir.

Bunun yanı sıra, literatür taraması yaparken kullanılan elektronik kaynakların güvenirliğinin kontrol edilmesi de oldukça önemlidir. Bu nedenle, dikkatli bir şekilde kaynak seçimi yapılmalı ve uygun algoritma ve anahtar kelimeler kullanarak kaynak seçimleri yapılmalıdır.

Ayrıca, elektronik kaynaklardan faydalanırken, kullanılan veritabanlarının niteliği ve verimliliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Nitelikli veritabanlarına erişim, hem zaman hem de verimlilik açısından oldukça önemlidir.

Tez yazımında elektronik kaynakların kullanımı, günümüzde vazgeçilmez bir konumdadır. Elektronik kaynaklar sayesinde literatür taraması yapmak, daha hızlı, kolay ve etkili bir hale gelmiştir. Bu nedenle, tez yazımında yapılacak literatür taraması için, elektronik kaynakların kullanımı oldukça önerilmektedir.

Basılı Kaynaklar

Basılı kaynaklar, literatür taraması yaparken oldukça faydalıdır. Ancak kullanırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle, kullanılacak kaynakların güncel olması önemlidir. Çünkü literatür sürekli olarak güncellenir ve eski kaynaklardan çıkarılan sonuçlar güncel değildir.

Bunun yanı sıra, kaynakların güvenilirliği de kontrol edilmelidir. Basılı kaynaklarda yayımcının ve yazarın güvenilirliği, kaynağın içeriğinin gerçekçiliği ve doğruluğuyla ilgili yeterli bilgi yoksa kaynaktan yararlanmak yerine başka bir kaynağa yönelmek daha doğru olabilir.

Basılı kaynaklar arasında kitaplar, dergiler, gazeteler ve raporlar yer alır. Kitaplar, literatür taraması yaparken en sık başvurulan kaynaklardandır. Konuyla ilgili bazı kitaplar bulunup, özet bilgiler elde edildikten sonra kaynaklar arasında ayrım yapılabilir.

Dergiler de literatür taraması yaparken kullanılabilecek kaynaklar arasında yer alır. Ancak dergilerdeki makalelerin yazarları ve yayıncıları konusunda dikkatli olunmalıdır. Dergilerin yayın politikası hakkında yeterli bilgi edinmek, kaynakların doğru olup olmadığı konusunda bir fikir verir.

Gazetelerdeki haberler de bazen literatür taraması yaparken kullanılabilir. Ancak gazetelerdeki haberlerin genellikle gündeme yönelik olduğu ve köşe yazarlarının görüşlerini yansıttığı için geniş kapsamlı araştırmalar için yeterli olmayabilir.

Raporlar ise, literatür taraması yaparken sıkça kullanılabilecek kaynaklardandır. Özellikle akademik çalışmalarda ve ödevlerde kullanılabilir. Ancak raporda yer alan bilgilerin güncel ve kaynağına uygun olması önemlidir.

Özetlemek gerekirse, basılı kaynaklar literatür taraması yaparken oldukça önemlidir ancak seçim yaparken kaynakların güncel, doğru ve güvenilir olup olmadığı dikkate alınmalıdır.

top

Office

Got a project in mind?

Construction

From preconstruction to virtual design and construction, we offer a wide range of services to meet your building needs.

Lump-Sum Contracting

The Construction Manager is not required to provide an estimate or contract cost breakdown and does not typically participate in pre-construction.

Design - Build

Certainty of outcome. It’s why our clients choose us for their most challenging Design/Build projects.

Pre-Construction Services

From engineering to preconstruction, we offer a variety of services and delivery methods.